بایگانی: گیاهان دارویی - سلامت پیمای آپادانا | گردشگری سلامت
2018-04-20
الامیک

الاملیک یا فاشرا

الاملیک نامهای دیگر دارد: روناس کوهی، گشان، هزار نشن، هزار فشان، هزار جُشان، مارداور، سیاه دارو، کرم دشتی، نخوشی، کرمةالبیضا، تاک سیاه، شش پیاز، ششبداز، بوطانیه، عنبالخیه و […]
2018-04-23
درخت ابریشم

درخت ابریشم

درخت ابریشم نامهای ديگر آن: شب خسب، شب خوشدار، شاقوزدار، هزارولگ، هزار برگ بيولي، ويلي ولي، وولي شوخس، شوفس، شوخس و شجرةالحرير ميباشد. مورد استفاده: ضد درد […]
2018-04-23
زوفا

زوفا

زوفا نامهای ديگر آن: زوفای يابس، زوفاي ابس، گلپونه، حسل، جسمی، زوفای مصری و هوسفون ميباشد.  موارد استفاده : تب بر – خلط آور – كليه – […]
2018-04-23
میرسین

گیاه دارویی میرسین

گیاه دارویی میرسین يا ميرسين آفريقايی به انگليسی African myrsine و به فرانسوی Myrsine africanal از خانواده Myrsinaceae ميباشد و در بلوچستان و جنوب ايران ميرويد و […]
2018-04-23
یاسمن زرد

گیاه دارویی یاسمن زرد

یاسمن زرد دارای نام های دیگری ازجمله ياس زرد، شِوِران، ظيّان و ياسمن البر ميباشد. خواص استفاده: خواص آن مانند ياسمن سفيد است ولی سمی است از […]
2018-04-23
ابهل هندی

ابهل هندی

ابهل هندي دارای نام های دیگری ازجمله اندلفبان، ديودار، چيرط، شجره الجن، شجره الآكله، صنوبر هندي، صُآب و پار ميباشد. مزایای و نحوه استفاده: طبع آن گرم […]
ارسال مدارک
فارسی